بیمارستان ها

جراحی ها

کلیه عملهای جراحی دکتر علی جهانسوز فقط در بیمارستان خصوصی محب کوثر انجام میشود

بیماران عزیزی که در مراکز (بیمارستانهای) دولتی جراحی شده اند

در همان مراکز دولتی ویزیت خواهند شد.

لذا از پذیرش این عزیزان در مطب خصوصی معذوریم

بیمه
طرف قرارداد با کلیه بیمه های تکمیلی و پایه
هزینه های جراحی
هزینه های جراحی پس از معاینه مشخص خواهد شد.